Aktuality


Nadstandardní aktivity

Nadstandartní (doplňkové) aktivity

jsou součástí školního vzdělávacího programu. Jsou zaměřeny jednak na rozvoj talentu, jednak na pomoc dětem s určitým handicapem – procvičení výslovnosti, jemné či hrubé motoriky apod. Dále směřují k přípravě na vstup do základní školy také ve smyslu rozvoje sociálních vztahů – kontakt s další dospělou osobou, kontakt s dalšími vrstevníky.

Činnosti probíhají v mateřské škole v odpoledních hodinách, mimo řízenou činnost. O účasti dítěte v těchto aktivitách rozhoduje učitelka po domluvě se zákonným zástupcem dítěte..

Řízení správného fyziologického rozvoje řeči, logopedická prevence - "HBITÝ JAZÝČEK"

Ve spolupráci s Mgr. Chudobovou ze SPC pro děti s vadami řeči je dětem poskytována péče o správný fyziologický rozvoj řeči. Při výskytu složitějších problémů jsou rodiče dětí upozorněni na možnost nápravy u klinického logopeda, jednodušší vady ve výslovnosti jsou individuálně odstraňovány v MŠ za souhlasu a spolupráce rodičů logopedickými asistentkami. Správná výslovnost je taktéž fixována při kolektivních logopedických chvilkách během dne se všemi dětmi či se skupinou dětí třídními učitelkami.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE ŘÍZENA LOGOPEDICKÝMI PREVENTISTKAMI ŠKOLY – pí. uč. Vendula Šidlová, Yvona Výmolová.

Výtvarné odpolední chvilky - "ŠIKULKA"

Proč se děti rády výtvarně vyjadřují? Je to jejich přirozená komunikace s okolním světem, umožňuje jim naprostou svobodu projevu, uvolnění a radostné objevování. Výtvarné experimentování napomáhá psychické rovnováze a stabilitě dítěte. Obrázky a čmáranice používá dítě místo psaného slova, umožňuje mu zpracování náročných situací. Dítě se přes obrázky dorozumívá a zároveň se snaží dospělý svět pochopit a zpracovat tak jeho složitost. Při výtvarném projevu dochází k rozvoji grafomotoriky a jemné motoriky. Tyto návyky jsou podkladem pro budoucí psaný projev. Děti ve výtvarném projevu zpracovávají emoce a učí se jim rozumět, není tak příliš důležitý výtvarný výsledek a téma jako spíše samotný proces objevování a tvoření.

Při výtvarných činnostech zařazujeme různé výtvarné techniky. Budeme tak procvičovat pracovní dovednosti při využívání výtvarného materiálu (vodové barvy, temperové barvy, pastely, uhel, rudka, tužka, barevný papír, karton, lepidlo, nůžky, přírodniny…). Děti si procvičí dovednosti při malbě, netradičních způsobech využití barvy a technik, procvičí si samostatnou práci při stříhání, nalepování, skládání, vytrhávání, mačkání papíru. Náměty budou aktuálně voleny podle ročních období, svátků a činností s nimi spojených. Dětem bude ponechána volnost, aby uplatnily vlastní fantazii, nápady a zároveň si prohlubovaly estetické cítění a vnímání. Výtvory dětí také zasíláme na výstavy či do soutěží, vše dle aktuální nabídky jednotlivých organizací.

Řízeno pí. učitelkou MŠ Renatou Sovišovou.

VÝZDOBA, SOUTĚŽE, SITUAČNÍ PROGRAM  - VARIABILNĚ.

PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA

Děti se naučí nebát se vody, splývat, dýchat ve vodě, správně pohybovat nohama, správné pohyby paží. Děti se zúčastňují každé pololetí plavecké olympiády "Žabka Žofka" a většina dětí již po ukončení kurzu umí plavat.

Je řízen učitelkami Plavecké školy Uherské Hradiště na CPA Delfín Uh. Brod. V letošním školním roce zahajují předplaveckou výuku děti třídy Borůvek 25. září 2023.

Děti potřebují batůžek, plavky, osušku, koupací čepici (dejte jim do batůžku i igelitovou tašku na mokré věci), pití.

Dramatické aktivity - "KAŠPÁREK"

Děti se seznámí s dramatickou výchovou hravou formou. Pomocí her, cvičení, improvizací budou rozvíjet smyslové vnímání, učit se spolupracovat ve skupině, cvičit neverbální komunikaci, zacházet s imaginární rekvizitou. Děti budou vstupovat do rolí různých postav - hra v roli a v situaci.

Dramatická výchova vychází především z principu hry a prožitku. Umožňuje získávat vlastní zkušenost s daným problémem, nutí hrajícího tento problém řešit v jisté modelové situaci. Je tedy zaměřena na osobnostní, sociální, etický a estetický rozvoj dítěte. Dramatická výchova rozvíjí aktivitu, sociabilitu a vnímavost, imaginaci a tvořivost. Vede i k pohybovým dovednostem, rozvíjí se schopnost výrazu pohybem, neverbální komunikace i mluvený projev. Jednotlivá cvičení a hry povzbuzují skupinovou citlivost, důvěru a spolupráci. Rozvíjí i schopnost orientovat se v běžných životních situacích a mezilidských vztazích. Vhodným materiálem pro práci s mladšími dětmi jsou bezesporu pohádky.

Hry s pohádkami

Pohádka je základní žánr pro děti předškolního a mladšího školního věku, protože je přitažlivým způsobem uvádí do kontaktu s okolním světem, povzbuzuje jejich fantazii, probouzí smysl pro morální aspekty života, obohacuje jazykové vyjadřování. Práce s pohádkami by měla dětem umožnit vstoupit do rolí různých postav, prožít klíčové situace na vlastní kůži a přemýšlet nad problémy, před které jsou hrdinové postaveni. Vedle pohádek se v našem kroužku budeme také učit nejrůznější říkanky, básničky a písničky - a to tak, aby byly propojeny s právě probíhajícím ročním obdobím, svátky a s nimi spojenými tradicemi ( Vánoce, Velikonoce, atd.).

Výstupem bude představení na akcích školy.

Řízeno pí. učitelkou MŠ Yvonou Výmolovou.

 

Grafomotorika + edukační příprava na školu - "ŠKOLÁČEK"  

Praktické činnosti - aktivity zaměřené na jemnou motoriku, koordinaci pohybů, soustředěnost, aktivity na předčtenářskou a předmatematickou oblast.

Řízeno pí. učitelkami tř. Borůvek -  Bc. Evou Divokou a Bc.Vladislavou Čaňovou.

DLE INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY DÍTĚTE.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.