Aktuality


Prezentace MŠ

Mateřská škola na sídlišti Olšava zahájila svůj provoz jako spojené zařízení Jesle (2.třídy ) – MŠ ( 2.třídy ) k 1. září 1983. Jejím zřizovatelem byl tehdejší n.p. Slovácké strojírny Uherský Brod. Posléze přešlo zařízení pod správu MěÚ Uherský Brod. K 1.září 1990 došlo k redukci jeslových tříd ( pokles dětí ) na jednu . Tím vznikla trojtřídní MŠ. K úplnému zrušení jeslí došlo z podnětu MěÚ k 1. září 1992. Důsledkem bylo zřízení čtyřtřídní MŠ. V průběhu let 1992 – 2002 docházelo k postupnému úbytku dětí, což vedlo k uzavírání tříd, až na konečný stav dvě třídy k 31. 8. 2002. Na základě požadavků rodičovské veřejnosti a velkým zájmem MŠ těmto požadavkům vyhovět, podařilo se po vzájemné dohodě se zřizovatelem a tehdejším OÚ–referátem školství, realizovat znovuotevření další, třetí třídy s dopoledním provozem. Tento počet tříd setrval až do června 2005.

K 1. 9. 2005 klesl počet zapsaných dětí, proto bylo nutné počet tříd zredukovat opět na dvě. Ve škol. roce 2007/2008 byl znovu zahájen provoz ve třech třídách, z nichž I. třída byla pro děti, jenž mají omezen pobyt v mateřské škole na 4 hodiny denně.

K 1. lednu 2003 na základě vládního nařízení získala škola novou právní formu příspěvková organizace s právní subjektivitou.

Ve školním roce 2023/2024 bude mateřská škola pracovat jako trojtřídní, v homogenním složení a ve všech třídách s pravidelnou celodenní docházkou.

Mateřská škola sídlí v okrajové části města, poblíž velkého dopravního obchvatu ve směru na Uherské Hradiště a ke státní hranici se Slovenskou republikou v opačném směru. Nijak nás však tento dopravní uzel ani neomezuje, ani neohrožuje. MŠ je nad ním v dostatečně vyvýšené poloze a je chráněna ze všech stran zahradou a zástavbou rodinných domů. Tok řeky Olšavy odděluje školu od městské části. Tato periferní poloha však má i svoje přednosti. Škola je vsazena do rozlehlé zahrady, která je vybavena zahradním nábytkem, pískovištěm s pracovním ostrůvkem, velkým multifunkčním hradem a dostatkem volných ploch k dětským sportovním aktivitám. Zahradu využíváme nejen k pohybovému vyžití dětí z MŠ, ale také k různým oslavám a zahradním slavnostem, ke společným akcím v kooperaci s dalšími organizacemi ( ZŠ, Berušky apod.).

Další naší předností je dostupnost přírody; blízkost lesíku, rybníku a polí, cyklostezka a množství dalších ekologických podnětů, které při pobytech venku a výletech s dětmi hojně využíváme. Několik desítek metrů od MŠ je zbudováno nové, moderní, oplocené hřiště pro míčové a závodivé hry a pohybové atrakce, které s dětmi pro zpestření činností často využíváme. Také pravidelné celodenní výlety na závěr školního roku preferujeme výhradně pobytem v přírodě ( chráněná krajinná oblast Lopeník, hřebčín a farma Králov, ranč Kostelany atd., dle aktuální nabídky).

Protože MŠ je součástí rodinné a panelové zástavby sídliště Olšava, není pro nás problémem ani dostupnost školy pro rodičovskou veřejnost. V těsné blízkosti budovy je zastávka MHD, před školou je parkoviště s vyhrazenou dobou parkování pouze pro zákonné zástupce dětí, které do školy docházejí. Taktéž již zmiňovaná cyklostezka končí ( nebo začíná ) v bezprostřední blízkosti školy. Proto není neobvyklé a naopak se stává samozřejmostí, že do mateřské školy dojíždějí i děti z okolních vesnic.

Součástí školy je nově revitalizovaná kuchyň, ve které je strava pro děti a zaměstnance školy připravována denně z čerstvých surovin. Strava je zcela vyvážená, zohledňuje zdravý životní styl a potřeby jednotlivých dětí s ohledem na jejich specifiku stravování, kterou po dohodě s rodiči důsledně respektujeme.

Za jednu z dalších výhod považujeme i pronájem volného prostoru na škole. Jedná se v prvé řadě o „Psychoprofylaktickou poradnu pro těhotné ženy“. Vede ji zkušená porodní asistentka od prvních týdnů těhotenství ženy až po samotný porod. Po porodu se maminky opět schází v budově, a to až do dvou měsíců svého dítěte.

Dále pak pronájem slouží „ Centru pro rodinu - Beruška “. Zde se pravidelně schází několikrát týdně v dopoledních hodinách maminky na mateřské dovolené s dětmi do tří let.

Mateřská škola patří a vždy by měla patřit jenom dětem.

Proto se nám zdá více než vhodné, aby všechny prostory školy byly plně využity pro děti, ať už pro ty ještě nenarozené, ty právě narozené i pro ty, které se na mateřskou školu teprve připravují. Tyto děti ve většině případů pak zůstávají v naší MŠ, jejich adaptace je mnohem jednodušší a rychlejší, protože děti důvěrně znají nejen budovu a její prostory, ale taky se často setkávají se zaměstnanci školy – na zahradě školy, na zahradních slavnostech, na divadlech v MŠ, kam jsou námi pravidelně zvány apod.

V roce 2010 prošla mateřská škola celkovou revitalizací – výměna oken, zateplení, fasáda a mnoho dalších interiérových úprav. Celkový nynější dojem z budovy je velmi kladný a přitažlivý, všemi ceněn. Každoročně něco nového budujeme, opravujeme, zkrášlujeme, inovujeme. Budeme se tak i nadále snažit dále zlepšovat, vylepšovat a vytvářet ty nejlepší podmínky a prostředí pro předškolní vzdělávání našim nejmenších. Motivuje nás k tomu i velmi pozitivní ohlas rodičů i veřejnosti, která školu z jakéhokoli důvodu navštíví.

V následujícím období, které před námi stojí, hodláme otevřít MŠ všem novým formám, jenž povedou ve svém důsledku k naplnění daných vizí. Chceme, aby právě naše MŠ se stala místem, kde dítě zažije vztahy kamarádství a přátelství, kde může získat základy budoucích partnerských vztahů, naučí se spoluprožívat, spolupracovat, prosazovat své zájmy s ohledem na druhé.

Chceme, aby dítě, které bude odcházet z naší MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, aby později, jako dospělý člověk, mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život.

Realizace této filozofie je opřena o harmonicky stmelený kolektiv, usilující o její naplnění, s širokou podporou rodičovské veřejnosti a jiných zainteresovaných institucí.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.