Aktuality


Organizace vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Do mateřské školy jsou přijímány především děti smyslově, duševně a tělesně zdravé, zpravidla od tří let věku. Naše škola přijímá i děti se speciálními potřebami - přiznanými podpůrnými opatřeními, pro které je inkluze zvládnutelná a přínosná.

Zařazení dítěte probíhá formou zápisu. Den zápisu stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v měsíci květnu předcházejícího školního roku. O termínu bývá veřejnost informována prostřednictvím městského rozhlasu a článku v Brodském zpravodaji. Lokálně pak informujeme případné zájemce formou vyvěšení směrnice v budově mateřské školy, na webových stránkách školy a na veřejných místech v bezprostředním okolí školy.

O přijetí dítěte pak rozhoduje ředitelka školy podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) podle kapacity školy a stanovených kriterií a o svém rozhodnutí informuje zákonné zástupce vyvěšením registračních čísel v budově školy a na webových stránkách MŠ.

Naše škola má přijaté děti zapsány do tří věkově homogenních tříd. Mateřská škola vychází vstříct požadavkům zákoných zástupců a respektuje jejich přání – zařazení sourozenců do jedné třídy, popř. zohledňuje kamarádství dětí apod. Posilujeme tak u dětí radost z pobytu v mateřské škole, pocit bezpečí a jistoty, nenásilnou a bezprostřední adaptaci.

Vzhledem k členitosti prostor a režimovým aktivitám dne, také k pracovním dobám jednotlivých učitelek, dochází k prolínání dětí – při raním scházení, odpoledním rozcházení, pobytu na zahradě, společným akcím apod. Děti tak mají možnost poznávat a zvykat si na všechny zaměstnance i prostory školy. Cítí se tak neohroženě a bezpečně, postupně získávají důvěru. Vnímáme to jako velký přínos pro adaptační proces i kolektivní výchovu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.